Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Základní škola Rudná, Praha - západ

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Rudná, IČO: 00233773, se sídlem Masarykova 94, 252 19 Rudná, okres Praha - západ.
Příspěvková organizace je zřizována jako základní škola pro první a druhý stupeň.
Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje výchovu, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků školy v době mimo vyučování a v době školních prázdnin.
Součástí školy je školní kuchyně a jídelna, která zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy, poskytuje služby v oblasti stravování.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Rudná, Praha - západ
Masarykova 878
252 19 Rudná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Rudná, Praha - západ
Masarykova 878
252 19 Rudná

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou pondělí až pátek 7,30 - 15,00,
resp. v provozní době ZŠ

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy: 602 885 790
Kancelář školy: 311 670 464
Vedoucí ŠJ: 311 670 474
ŠD: 734 202 390

4.5 Adresa internetových stránek

www.zsrudna.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Rudná, Praha - západ
Masarykova 878
252 19 Rudná

4.7 Elektronická adresa podatelny

reditel@zsrudna.cz

4.8 Datová schránka

9eiam4t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu pro platbu obědů: 19-388167359/0800
Číslo účtu pro ostatní platby: 35-388167359/0800
Platby lze provádět přes platební portál Středočeského kraje.

6. IČO

49855221

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Základní škola Rudná, Praha - západ není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

9.1 Poskytnuté informace

Školní rok 2022/23 Dotaz č.1
Odpověď č. 1

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – prostřednictvím ředitele školy.

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na https://portal.gov.cz/.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony číslo: 561/2004 Sb., školský zákon a 563/2004 Sb., zákon o pedagog. pracovnících
Vyhláškami číslo:
78/2005 Sb. O některých náležitostech pl. pov. šk. docházky
73/2005 Sb. – Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
74/2005 Sb. – O zájmovém vzdělávání
72/2005 Sb. – O poskytování poradenských služeb
64/2005 Sb. – O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
48/2004 Sb. – O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
671/2004 Sb. – O přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ,OU
Nařízení vlády č. 75/2005 ze dne 26. 1. 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a výchovné činnosti pedagogických pracovníků.
Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy v době provozu školy.

11.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí ZDE.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vyrocni_zprava_2021-2022_final

Výroční zpráva za rok 2021-2022 o činnosti Základní školy Rudná, Praha - západ v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

počet žádostí o informace dle zákona, které škola obdržela v letech 2021-2022: 0
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v letech 2021-2022 vydán.

Mgr. Pavel Kasal, ředitel školy

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná