Informace z třídní schůzky rodičů budoucích prvních ročníků ve školním roce 2024/2025

Shrnutí informací z třídní schůzky konané 26. 6. 2024.

Škola bude mít ve školním roce 2024/2025 na prvním stupni 21 tříd, otevřeno bude 8 oddělení školní družiny. Na druhém stupni bude rovněž 18 tříd, celkem bude školu navštěvovat 900 žáků.
O žáky se bude starat zhruba 60 pedagogů, 8 vychovatelek školní družiny a tři asistentky pedagoga.

Školu tvoří budovy A, B, C, D + sportovní hala, tělocvična, jídelna, kuchyně, šatny + sportovní areál.

V prvním ročníku bude 76 žáků rozdělených do čtyř tříd.

Vyučující v prvních třídách:
                                                                       
I. A      PaedDr. Kamila Hluchá
I. B      Mgr. Andrea Humlová

I. C      Mgr. Dana Pešková
I. D      Mgr. Blanka Zemánková


Všechny první třídy budou umístěny v budově C, přístup do budovy je z ulice V Aleji.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. 9. 2024 v 8:30 ve sportovní hale. Podrobnější informace naleznete na webu školy. Slavnostní zahájení trvá 20 – 30 minut. Poté odvedou třídní učitelky děti do tříd a ve stejné době rodiče absolvují schůzku s vedoucí školní družiny. Po seznámení dětí s třídní učitelkou, děti vystřídají rodiče a proběhne ve třídě první třídní schůzka. Ukončení se dá očekávat mezi 10 – 10:30  hod.

V úterý 3. 9. bude zahájeno vyučování, v prvním týdnu budou mít děti 3 vyučovací hodiny, od pondělí 9.9.  se budou děti vyučovat 4 hodiny.

Standardní výuka v I. ročníku je 21hodin, tzn. 4 hodiny denně a od října v jednom dni  5 hodin.

Výuka začíná v 8:15, školní budova se otevírá v 7:55. Při čtyřech vyučovacích hodinách, kdy 4. hodina končí v 11:55, chodí děti na obědy ve třetí směně a jejich návrat a možný odchod, pokud nechodí do družiny je možný kolem 12:30.

Provoz školní družiny je od 7:00 do 17:00, družina je určena pouze pro děti 1. – 3. ročníku, poplatek za školní družinu činí 300,- Kč.

Učební plán v 1. ročníku –        ČJ 8, M 5, Prv 2, Hv 1, Vv 2, Tv 2, volná dispozice 1
Změny učebního plánu:

2. r – AJ – 1 hod                   celkem 22 hodin

3. r – AJ – 3 hod                   celkem 25 hodin

4. r – Přv, Vl, Inf                   celkem 25 hodin

5. r –                                      celkem 25 hodin

Výměna učitelů probíhá zpravidla po 3. ročníku, od 2. ročníku se do výuky zapojují odborníci kvalifikovaní pro další předměty – anglický jazyk, informatika

Během školní docházky vašich dětí není vyloučeno, že může docházet ke změnám vyučujících, spojování tříd, dělení apod. – škola je živý organismus.

Hodnocení v 1. ročníku – září – listopad – motivační (obrázky, hvězdičky…) později začnou děti dostávat známky.

Za 1. i 2. pololetí obdrží děti vysvědčení se známkami ve všech předmětech.

Od 3. ročníku používáme pro zapisování známek elektronickou žákovskou knížku
v programu Bakaláři.

V souladu s naším školním vzdělávacím programem – známkujeme, hodnotíme, zadáváme domácí úkoly.  Nejsme alternativní školou.

Informace dostávají rodiče prostřednictvím záznamníků, notýsků, později prostřednictvím žákovské knížky.

Setkávání rodičů s vyučujícími, standardně Informační dny a třídní schůzky, čtyřikrát do roka. Termíny jsou uvedeny v záznamníku a na webu školy

Ředitel školy doporučuje setkání rodičů s vyučujícími pokud se vyskytne závažný problém kdykoliv, lépe dříve než později. Zpravidla je vhodné se objednat.

Na 14. 11. 2024 je naplánován DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Jak ulehčit dětem nástup do školy?

Podle výsledků zápisu více než 50% dětí má nějakou vadu řeči. Vřele doporučuji tento handicap řešit s kvalifikovaným logopedem. Znamená to pravidelné cvičení – několikrát denně, dle doporučení odborníka.

Postupně připravujte děti a na školu – motivace ke změně – nákup věcí – chystání do školy, ukládejte dětem drobné povinnosti – úklid pracovního stolu, hračky apod. Veďte děti k samostatnosti, někdy je to úmorné, ale přináší to výsledky do budoucna.

Chystejte společně pomůcky na další den – spolupracujte, později už jen kontrolujte.

Nezapomínejte, že i spousta dalších drobností ovlivňuje přístup dítěte ke škole – například zahájení školního dne v pohodě, včas vstát, nasnídat se, v klidu absolvovat cestu do školy. Pokud vše provedete až na poslední chvíli dostáváte své dítě i sebe do stresu…
 

Problém – řešit co nejdříve, neodkládat, kdykoliv ve vhodné době můžete přijít do školy,                  domluvit, objednat

Plavecký výcvik probíhá na naší škole ve 2. a 3. r., případný lyžařský kurz ve 4. ročníku, Školy v přírodě, výlety, exkurze, kultura probíhají podle plánu a po dohodě vyučujících s rodiči.

Volnočasové aktivity – některé v rámci školy

– pohybové – florbal, …
– umělecké – dramatický, výtvarný kroužek, flétna, zpěv, dovedné  ruce
– „cizí“ ve škole od 14:00– atletika, judo, hudební, keramika, tanec, šachy, angličtina

– mimo školu – Junák, fotbal, florbal, ZUŠ, Rudňáček, tenis …

Zvažte vývoj vašeho dítěte, dopřejte mu volný čas, čas pro seberealizaci.

Zvažte kolik toho zvládnete vy, pokud chodíte do práce, já bych dal přednost soužití s rodiči než pobytu v kroužku. Nadměrné zatěžování vede k únavě, vyčerpání obou stran rodičů i dětí, to někdy končí nespokojeností a frustrací.

Omlouvání z výuky – provádí rodiče osobně, prostřednictvím záznamníku, povinnost omluvit dítě plyne ze zákona a jedná se o odpovědnost rodičů.

Pokud víte o plánované nepřítomnosti, která bude trvat 4 dny a více, podáváte žádost prostřednictvím třídní učitelky řediteli školy. Formulář naleznete na webu, ředitel školy všechna uvolnění povoluje, povinností rodiče je s dětmi doplnit zameškané učivo. Požádal bych v první třídě zvážit míru takového uvolnění, zejména v prvním pololetí.

Pokud má vaše dítě nějaké omezení nebo jej v průběhu času získá (zdravotní či jiná), nezapomeňte včas informovat třídní učitelku.

Školní jídelna – přihláška – bude na zveřejněna  webu –

Platby lze uskutečnit bezhotovostně nebo hotově, pro objednávání a odběr obědů je nutno zakoupit čip. Přihlášku lze přinést 1. školní den nebo vyřídit v týdnu od 26.8. před zahájením školního roku

Ve školním řádu mimo jiné je uvedeno, že ve škole žáci nepoužívají mobilní telefony a elektronická zařízení po celou dobu docházky ve škole.

Pokud vaše dítě používá nebo bude v budoucnu používat sociální sítě, má mít rodič aktivity svého dítěte pod kontrolou.

Závěrečná prosba ředitele školy – při docházce, dojížďce do školy, odchodu, odjezdu od školy, vás všechny prosím o vzájemnou ohleduplnost, klid a pohodu.

Seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat  v 1. třídě. Doplnění a upřesnění provedou třídní učitelky na třídní schůzce první školní den 2. září 2024.

Pomůcky:

–        aktovka

–        penál –  pravítko krátké v penále

–        pevný zásobník z umělé hmoty na písmena

–        kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10)

–        průhledné obaly na  učebnice  a sešity  (4x A4; 8x A5, 2xA6) – obaly na učebnice  nakupujte až  v září podle skutečné velikosti učebnic

–        označený ručník do třídy, podepsané přezůvky (v látkovém  sáčku) – ne pantofle nebo tenisky, látkový ubrousek

–        podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, cvičky, krátké kalhoty  – vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na venkovní tělocvik

–        progressa, zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikost A4, ubrus na Vv   Vše podepsané !!!

Ve škole obdrží: učebnice, sešity,  pero, tužky č. 1, 2, 3, pastelky, nůžky,  lepidlo (typ KORES),   modelovací hmotu, vodové  barvy, štětce, voskovky, papírové hodiny, barevné papíry, čtvrtky a kartony na kreslení, plastový kelímek na vodu, školní psací tabulku.

Rozdělení žáků do tříd:

1.A – Mgr. Kamila Hluchá1.B – Mgr. Andrea Humlová
JMÉNOANONYMNÍ IČJMÉNOANONYMNÍ IČ
Šimon4S58N    PetrI773U    
Gabriel6N3WG    Jonáš3KBUB    
Adam9QBWM    Ata3PJ4B    
Antonín9SBEH    SimírY7MQZ    
MatějB7UUC    EduardKQRAV    
Vojtěch4YC95    David1M1V2    
Šimon5ZCIO    VojtěchWFX8N    
SebastianHRAL5    AdélaEBUGZ    
ValerieHZM17    Eliška8522B    
KateřinaJRWSL    Johana3TNVQ    
Sofia40BMS    MijaJ99PG    
LauraVGRK7    ZuzanaMTRII    
Ella1A947    EmaAIVPI    
Eliška9H8VK    TerezaS35WV    
MalvínaOAHTT    KláraUNXB8    
SofiaTSIS5    NelaIXV3K    
Monika ZoeP9X9Y    Ema7QIZ5    
RebekaTOXBQ    VeronikaMLD4R    
AdélaNTGNZ    JulieUQH28    
EmaGBXXS    SofieV2G2M    
1.C – Mgr. Dana Pešková1.D – Mgr. Blanka Zemánková
JMÉNOANONYMNÍ IČJMÉNOANONYMNÍ IČ
MatyášZBQ17    Matyáš6CJT3    
Hubert5I7UH    Martin09MU6    
Daniel6O6WB    AntonínXOT8T    
Mykhailo4SUYC    VojtěchV5NLL    
AdamOQFWP    DavidDBJEC     
Jiří4RWAR    JakubQ848H    
Richard2VDPS    Adéla55D3U    
MartinV8B30    Eliška0ERIF    
Matyáš1406G    LadaPUIFL    
LauraRS88W    Amálie0DRMJ    
ŠárkaTDIX4    EmmaFX5V3    
Mia5W0TH    AdélaE7OQU    
AnežkaQ7YIF    TerezaR1SSY    
LeontýnkaVB0WE    Táňa40BG2    
EliškaP9FXT    EmmaLDL0G    
Amálie6PM0Y    
BáraS7181    
Emma Josefína9QQL5    
BeátaFJCWG    
Liliana JosefínaBSY0W    
StelaPR001

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná