Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Online přihláška

Online portál

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne na naší základní škole ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 13 do 18 hodin v budově C, vstup z ulice V Aleji.

K zápisu přinesete:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz jednoho z rodičů,
  • vyplněnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci.

V den zápisu budou zkontrolovány výše uvedené dokumenty a paní učitelky povedou s dítětem krátký rozhovor. Má-li vaše dítě nějaká zdravotní omezení nebo se u něj vyskytuje specifická porucha, která by mohla ovlivnit vzdělávací proces (porucha soustředění, dyslexie…), uveďte tyto skutečnosti zápisem do Žádosti o zápis – rubrika Nepovinné údaje, případně osobně nejpozději v den zápisu.

Chcete-li zapsat své dítě do naší školy, vyplňte v termínu 15.3. (středa) – 24.4.2023 (pondělí) elektronickou přihlášku. Informace k jejímu vyplnění naleznete ZDE.

Vzhledem k tomu, že zájem o naši školu je vyšší, než umožňuje kapacita a prostorové možnosti  budovy, bude ředitel školy postupovat při přijímání žáků podle vydaných kritérií.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD, MASARYKOVA 878, 252 19 RUDNÁ,

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Rudná, okres Praha-západ, s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy a prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny čtyři třídy 1. ročníku.

Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 100 míst (tzn. v průměru 25 žáků na jednu třídu). Celková kapacita ZŠ Rudná je stanovena na 900 žáků, aktuální počet žáků k 1. 3. 2023 je 882.

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné
    (§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.


Poznámka:

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci 2. nebo 3. kritéria nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. Informace o čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně tři kalendářní dny před konáním losování. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Rudné 1. 3. 2023
Mgr. Pavel Kasal, ředitel školy, v. r.

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat?

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška” a probíhá v přátelském duchu. S dítětem vedou zkušené paní učitelky jednoduchý rozhovor. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho dosavadní předškolní dovednosti viz seznam níže. Neočekáváme, že byste měli své děti k zápisu specificky připravovat. Jsme si vědomi toho, že zápis probíhá v dubnu a do školy dítě nastupuje v září, což představuje 5 měsíců jeho dalšího vývoje.

Mezi předškolní dovednosti patří:

• správné vyslovování všech hlásek
• schopnost rozeznat hlásku na začátku slova
• vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
• zazpívat písničku, říci básničku
• poznat barvy
• vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
• poznat základní geometrické tvary
• určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
• běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
• zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, mytí rukou, smrkání)
• samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip apod

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti se zápisem do základní školy:

1) Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

2) Co bude po zápise následovat?
Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo datovou schránkou.

3) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když uvažujeme o odkladu?
Ano. O odložení povinné školní docházky nelze rozhodnout bez vaší Žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. Také můžete využít zkušeností paní učitelek u zápisu, které jsou schopny vám na základě pohovoru s dítětem poradit, zda by odklad doporučily.

4)  Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když mělo povinnou školní docházku odloženou a loni jsme u zápisu byli?
Ano. Je nutné opětovně posoudit školní zralost dítěte a případně doplnit či opravit Žádost o přijetí.

5) Jaké dokumenty musím předložit, pokud chci žádat o odložení povinné školní docházky?
Všechny náležitosti jsou uvedeny v dokumentu Podmínky odkladu. Obecně potřebujete podat Žádost o odklad, vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

6) Kolik bude na vaší škole prvních tříd a kdo je bude vyučovat?
Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 4 třídy pro 100 žáků. Odpověď na druhou část otázky dostanete při první třídní schůzce rodičů prvňáčků, a to 26. června 2023.

7) Přijímáte žáky, kteří nemají trvalé bydliště v Rudné?
Přijímáme je pouze v případě volné celkové kapacity školy. Podobná situace se týká i dětí, které mají ve škole sourozence. Pokud bude žádostí více, než je povolená kapacita, budeme mezi zájemci losovat.

Zájemci o školní docházku v Rudné mohou také využít nabídky ZŠ 5. května v Rudné Hořelici.

8) Mohu se k zápisu dostavit s dítětem mladším šesti let?      
Ano. Podle školského zákona mohou být přijímány děti mladší šesti let, které dosáhnou tohoto věku do 31. 12. 2023. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Toto vyjádření nemusíte mít u zápisu, vyšetření se provádí zpravidla v závěru školního roku nebo o prázdninách, aby se objektivně posoudila školní zralost dítěte před nástupem do školy. Tyto děti přijímáme v případě volné kapacity.

9) Mohu se k zápisu dostavit v jiný den, než je určeno? V současné době jsme na horách, dovolené, dítě je nemocné…
Ano. Termín si můžete telefonicky dohodnout s vedením školy na čísle 311 670 464.
Nejvhodnější čas uskutečnění zápisu v domluveném náhradním termínu je: 7:30 – 8:15 nebo odpoledne po 13. hodině.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná