Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

dovoluji si obrátit se na vás tímto dopisem a sdělit vám některé informace týkající se školské rady.

Školské radě skončilo tříleté funkční období. Rada pracovala v tomto složení: paní Hemberová, paní Průchová (zástupci města), paní Pausa, pan Budina (zástupci rodičů), paní Bařinová, paní Wallenfelsová (zástupci pedagogů). Všem jmenovaným děkuji za práci, kterou v radě odvedli.

 Nyní několik informací o složení a pravomocech rady. Naše rada má 6 členů. O pravomocech školské rady se hovoří v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dva členové rady jsou voleni z řad rodičů.  
           
            Proto vás vyzývám, abyste v případě zájmu o práci ve školské radě vyplnili obratem přiložený NOMINAČNÍ LÍSTEK a prostřednictvím dětí jej předali na recepci školy nebo zaslali e-mailem na adresu reditel@zsrudna.cz nejpozději do 22. 4. 2022.

Vlastní volbu provedeme korespondenčním způsobem. Prostřednictvím vašich dětí obdrží každá rodina dva volební lístky se jmény kandidátů. Pokud budou více jak dva kandidáti, vyberete pro vás přijatelné uchazeče a označíte je. Tyto lístky potom vy nebo vaše děti vložíte do hlasovacích  uren, které budou umístěny ve škole. Tato volba se uskuteční v prvním květnovém týdnu. Volební komise vyhodnotí hlasování a dne 9. května 2022 zveřejní výsledky na internetových stránkách školy a na vývěskách v budově školy. Kompetence školské rady viz § 168 Školského zákona

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

            Všem zájemcům o práci ve školské radě předem děkuji.    

S pozdravem


V Rudné 11. 4. 2022                                      Pavel Kasal,   
                                                                       ředitel školy v. r.     

Nominační lístek ke stažení ZDE.  

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná