Přestup žáků do 6. ročníku ve školním roce 2022/2023

Vážení zájemci o přestup do 6. ročníku ZŠ Rudná. Níže jsou uvedena kritéria podle kterých budeme postupovat při řešení žádosti o přestup. Vzhledem k vývoji situace a zatím podaným žádostem vás musím upozornit, že nejsme schopni přijmout všechny žadatele.

Přijmeme žadatele podle kritéria 1, dále pravděpodobně přijmeme žadatele podle kritéria 2, je možné, že již mezi žadateli podle kritéria 2 nebo 3 budeme losovat. Pokud přijmeme žadatele podle kritéria 3 bez losování, rozhodně budeme losovat mezi žadateli podle kritéria 4, ale počet míst bude velmi omezený.
Podle mého odhadu by mohla zůstat 3 volná místa, na které je aktuálně 37 žádostí.

Proto opakovaně apeluji na žadatele, jejichž děti patří do kategorie dle kritéria 4, aby intenzivně hledali jinou školu, protože jejich šance na přijetí je skoro mizivá.

Žádosti budeme přijímat do 3. 6. 2022. Rozhodnutí o přijetí vyhotovím do 24. června 2022.
ŽÁDOST O PŘESTUP (Dotazník pro rodiče se vyplňuje až v případě přijetí vašeho dítěte.)

Pokud dojde k losování, budu zainteresované včas informovat.

Před zveřejněním kritérií si dovolím jednu poznámku. Někteří z vás se dostávají do neřešitelné situace, protože velmi obtížně hledáte školu, ve které by vaše děti pokračovaly v plnění povinné školní docházky. Já vás plně chápu, ale já jako ředitel Základní školy v Rudné jsem tuto situaci nezpůsobil, nezavinily ji ani děti, které k nám přišly z Ukrajiny. Za poslední čtyři roky jsme kapacitu naší školy zvýšili z původních 840 žáků na nynějších 900 žáků. Nechci se rozepisovat o tom, jaké kroky jsme podnikali v předchozích letech a postupně navyšovali kapacitu 2007 – 540 žáků; 2011 – 740 žáků; 2015 – 810 žáků; 2017 – 840 žáků; 2021 – 870 žáků; 2022 – 900 žáků…

V letošním roce, podobně jako loni, otvíráme novou třídu pro šesťáky, ale není v našich silách vyhovět všem žádostem. V následujícím roce 2023/2024 další novou třídu pro šesťáky otevírat nebudeme. Situace se stane ještě obtížnější.

Své stížnosti směřujte na ty, kteří tuto situaci zavinili. My jsme naplněni od sklepa až po střechu a další volná místa nemáme. Děkuji za pochopení.

V Rudné 17. 5. 2022 Pavel Kasal, ředitel školy
__________________________________________________________________________________________________________


KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD, MASARYKOVA 878, RUDNÁ,
PSČ 252 19 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 6. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., a § 49 odst. 1 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Rudná, okres Praha-západ, s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy a prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny čtyři třídy šestého ročníku.

Kapacita tříd šestého ročníku je stanovena do počtu 105 míst (tzn. v průměru 26 žáků na jednu třídu). Celková kapacita ZŠ Rudná je stanovena na 900 žáků, aktuální počet žáků k 16. 5. 2022 je 896. Kapacita 6. tříd je určena tak, aby nepřekročila maximální možný počet žáků ve třídě stanovený právními předpisy, aby neznamenala újmu kvalitě vzdělávací činnosti, zároveň umožňovala splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, plnila hygienické předpisy stanovené pro školská zařízení a celkový počet žáků nepřekročil
povolenou kapacitu školy.

V případech, kdy počet přijatých žádostí o přestup podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro šestý ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti s trvalým pobytem mimo obec Rudnou, které ve školním roce 2021/2022 ukončily docházku v 5. ročníku Základní školy Rudná, 5. května 583
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, ale jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
  4. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

    Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2, 3 nebo 4 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při podání žádosti o přestup do ZŠ. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Rudné 16. 5. 2022
Mgr. Pavel Kasal, ředitel školySponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná