Dnešní datum: 14. 05. 2021, 19. týden roku
Kategorie: Aktuality

PODROBNÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K NÁVRATU DO ŠKOLY OD 12.4. - I. STUPEŇ

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 12. 4. 2021 se budou třídy prvního stupně vyučovat v rotačním schématu. Jeden týden bude výuka prezenčně ve škole, druhý týden distančně z domova. Dovolte mi informovat vás o organizaci vyučování.


PREZENČNÍ VÝUKA
Zahájení vyučování v 8:15. Až do odvolání bude školní budova otevřena od 7:40. Z organizačních důvodů neprobíhá provoz ranní družiny. Výuka i provoz odpolední družiny probíhá v kmenových třídách, tzn. třída 1.A se bude vyučovat v učebně 1.A a tamtéž bude probíhat i činnost školní družiny. Odpolední provoz školní družiny končí v 17:00. Dále platí, že rodiče (až na výjimky) nevstupují do školní budovy. Rodiče, kteří mají zájem účastnit se testování svých dětí, čekají před školní budovou. Do učeben budou vpuštěni přibližně v 8:10. Všichni dodržují stanovená hygienická opatření, do budovy budou vpuštěni pouze s respirátorem.

Žáci do budovy vstupují obvyklým způsobem, tzn. 1. - 3.ročník vchodem z ulice V Aleji, 4. a 5. ročník hlavním vchodem z Masarykovy ulice. V šatně si odloží věci a po přezutí odchází do svých tříd. Žáci, kteří používají šatní skříňky, si nezapomenou vzít klíč.

Při pondělním návratu do školy nezapomeňte dát dětem do školy všechny sešity, pracovní sešity a učebnice podle pravidelného rozvrhu.

Výuka probíhá za dodržení všech hygienických pravidel. Děti mají po celou dobu pobytu ve škole
roušky (respirátory) s výjimkou konzumace jídla. Proto vybavte děti těmito ochrannými prostředky v dostatečném množství. Stále není dovolena klasická výuka tělesné výchovy, proto není potřebné nosit do školy cvičební úbor.
 

Protože je níže popsaný postup testování časově i organizačně náročný, žádáme děti (i rodiče), aby přišli do školy včas a nejpozději v 8:10 byli ve své učebně.  Pokud se dítě opozdí, bude testováno až po skončení testování třídách na recepci školy.

TESTOVÁNÍ
Je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce.

Testovat se nemusí:

  • děti, které se prokážou potvrzením nebo čestným prohlášením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech.
  • děti, které se prokáží potvrzením, že absolvovaly negativní antigenní test ve schváleném odběrovém místě, případně se prokáží PCR negativním testem, v obou případech nesmí být výsledek starší 48 hodin a dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19.     

Testování probíhá dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny ve třídě neinvazivními testy LEPU RAPID. Třídní učitelka nejprve v kmenové třídě zkontroluje prezenci, poté budou děti rozděleny na dvě skupiny – chlapci, dívky.  Testování bude probíhat ve dvou učebnách. Test provádí děti tzv. samoodběrem podle instrukcí pedagogického pracovníka. Způsob provádění testu je v instruktážním videu a na letáku (odkazy viz níže). Bylo by vhodné, abyste s dětmi video před testováním zhlédli, podpořili je a uklidnili.  V případě, že bude mít dítě s provedením testu problém, pomůžeme mu a poskytneme podporu. Dobu testování odhadujeme na 20 minut. Vycházíme ze svých zkušeností, protože tímto typem testů nyní testujeme naše zaměstnance.

Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. - 5. ročník). Pokud mají rodiče zájem být u testu, informovali o této skutečnosti třídní učitelku e-mailem. Rodiče vstupují do školní budovy po vyzvání v 8:10 vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami. Ve třídě stojí u lavice svého dítěte a v případě potřeby mohou asistovat. Do samotného testování nezasahují, neruší a chovají se přiměřeně

 

situaci. Bezprostředně po testování opouští školní budovu. Doprovod – jeden žák, jeden dospělý. Pokud se nebude jednat o zákonného zástupce, musí být dotyčná osoba pro tuto asistenci vybavena souhlasem zákonného zástupce.


Pozitivní výsledek testu
Pozitivní test v PONDĚLÍ - žák je izolován. Rodiče jsou vyrozuměni o výsledku testu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno. Dítě si vyzvednou ze školy. Rodiče jsou povinni informovat o výsledku testu příslušného lékaře. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Pozitivní test ve ČTVRTEK - postup pro pozitivního žáka je stejný jako v pondělí. Pokud byl pozitivně testovaný ve škole i v předchozích dvou dnech, odchází domů i ostatní žáci dané třídy. Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída doma. Škola informuje KHS, která rozhodne o dalším postupu. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.

V případě, že žák nebude přítomen testování (absence v pondělí nebo ve čtvrtek, pozdní příchod), podrobí se testu v recepci školy.

Testování je dobrovolné – nesouhlasí-li rodiče s testováním, jejich děti zůstávají doma. Rodiče informovali o této skutečnosti třídní učitelku.

Metodické materiály k testování: odkaz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO, odkaz LETÁK.


VÝUKA ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU V DOBĚ PREZENČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE

(neúčastní se testování, jsou nemocní, pozitivně testovaní, v karanténě)

Škola bude poskytovat těmto žákům podporu. Způsob zadávání učiva a zapojení do výuky budou individuálně řešit třídní učitelky ve spolupráci s rodiči.
V době distanční výuky své třídy se žák účastní výuky jako v předchozím období.
 

DISTANČNÍ VÝUKA
Pokračuje ve stejném režimu jako doposud, materiály k výuce k dispozici na webu.

STŘÍDÁNÍ VÝUKY
Týden 12. – 16.4. 2021

výuka ve škole 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B
výuka z domova (distanční) 1.C, 1.D, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 5.C, 5.D

 

Týden 19. – 23.4. 2021
výuka ve škole 1.C, 1.D, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 5.C, 5.D

výuka z domova (distanční) 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B
 

SOUROZENCI
Rodiče mají možnost přeřadit jedno ze svých dětí do jiné paralelní třídy v ročníku tak, aby sourozenci chodili do školy ve stejný týden. Snažili jsme se při dělení tříd maximálně respektovat rodinné vazby, ale sourozeneckých dvojic je 73 a není v našich silách vyhovět všem. Při zvoleném způsobu rotace jsme vyhověli 59 dvojicím.

Máte-li zájem o tuto změnu, napište řediteli školy e-mail. Uveďte jméno dítěte a třídu, kterou jste pro něj vybrali.


OBĚDY
Nezapomeňte dětem přihlásit obědy a v době distanční výuky je mít odhlášeny, nemáte-li zájem o odběr obědů do nádob. Od pondělí 12.4.2021 bude jídlo do jídlonosičů vydáváno až od 13,30 hodin. Důvod této změny je organizační a souvisí s výdejem obědů pro žáky na prezenční výuce. Pro odběr oběda potřebují děti čip.
Upozornění – vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.


ŠKOLNÍ DRUŽINA
V provozu bude pouze odpoledne do 17 hodin. Při jejím provozu musíme zachovat homogenitu skupin, což znamená, že každá třída tvoří jedno oddělení. Ranní družina neprobíhá, školní budova se otevírá v 7:40.

PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Pokračuje v plném rozsahu (včetně ŠD). O děti se staráme v době, kdy při rotační výuce nemají být přítomny ve škole. Rozhodnutí o zařazení dětí do péče vyřizuje ředitel školy, proto k němu směřujte žádosti. Nyní máme vytvořeny dvě skupiny, první tvoří žáci 1. – 3. ročníku, druhou žáci 4. a 5. ročníku.
I tyto děti se
pravidelně testují v pondělí a ve čtvrtek podle daných pravidel.

 

V souvislosti s novou organizací výuky dochází v některých třídách ke změnám v rozvrhu online vysílání. Prosím vás o kontrolu rozvrhu. Definitivní verze rozvrhu pro příští týden je uložena v Bakalářích.
 

Vzhledem k tomu, že se podmínky a organizace výuky mohou měnit, prosím vás o pravidelné sledování našich webových stránek a zpráv rozesílaných prostřednictvím programu Bakaláři.


Nevím, jak dlouho budeme v tomto režimu pracovat, závisí na vývoji epidemiologické situace. Zatím se stále ještě zlepšuje. Možná v červnu budou chodit vaše děti do školy prezenčně bez distančního vyučování.

Vážení rodiče, závěrem vás opakovaně poprosím prohlédnout si s dětmi instruktážní video, které se týká testování. Snad po zhlédnutí videa nebudou mít děti z testování obavy. Velmi děkuji za pochopení.

 

V Rudné 9. 4.2021
Pavel Kasal, ředitel školy

 

 

Metodické materiály k testování:
odkaz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO,
odkaz
LETÁK,
odkaz 
SCHÉMA

print Formát pro tisk