Dnešní datum: 1. 03. 2021, 09. týden roku
Kategorie: Aktuality

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace o termínu a podmínkách zápisu pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne
na naší základní škole
ve čtvrtek 22. dubna 2021
od 13 do 18 hodin v budově C, vstup z ulice V Aleji.Tato informace může být upravena v závislosti na epidemiologických opatřeních.

Podrobnější informace k organizaci na ZŠ Rudná zveřejníme do 26. 3. 2021.


 


Zápis se uskuteční v nové budově vchod z ulice V Aleji
(budova C přízemí vpravo - třídy II. C, II. B, II. A a jazyková učebna).

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a kartičku pojištěnce dítěte.

Několik informací k zápisu:

  • Připravujeme aplikaci s jejíž pomocí si budete moci předem vyplnit potřebné dokumenty.
  • V letošním roce se bude možné registrovat a rezervovat si přesný čas zápisu. Pokud v rezervačním systému nebudou uvedeny již žádné volné časy, přijďte v den zápisu i bez rezervace.
  • Uvažujete-li o odkladu povinné školní docházky pro vaše dítě, přečtěte si dokument Podmínky odkladu a vyplňte Žádost o odklad.

Dokumenty ke stažení:

Podmínky k odkladu

Žádost o odklad

Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF.
 Vzhledem k tomu, že zájem o naší školu je vyšší než umožňnuje kapacita a prostorové možnosti budovy, vydává ředitel školy následující kritéria pro přijetí:


KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD,  MASARYKOVA 878,

RUDNÁ, PSČ 252 19 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Rudná, okres Praha-západ, s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy a prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tři třídy 1. ročníku.

Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 75 míst (tzn. v průměru 25 žáků na jednu třídu). Celková kapacita ZŠ Rudná je stanovena na 840 žáků, aktuální počet žáků k 15. 2. 2021 je 838.

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):
 

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají  děti  s místem trvalého pobytu v Rudné   (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb)
     
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ
     
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci


Poznámka:
U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu.
 

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení  kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. Informace o čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 3 kalendářní dny před konáním losování.O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

 V Rudné 15. 2.2021                                            Mgr. Pavel Kasal,  ředitel školy

 


Aktuální stav dětí, které by se měly dostavit k zápisu do ZŠ Rudná (údaje zjištěny z evidence obyvatel obce Rudná) 
Rudná - 79
Děti po odkladu: 14
Celkem  - 93

Z uvedeného vyplývá, že pro "cizí" děti, děti s bydlištěm mimo Rudnou nejsou žádná
volná místa a ZŠ Rudná nebude v tomto roce tyto děti přijímat.Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

•Správně vyslovovat všechny hlásky
•Rozeznat hlásku na začátku slova
•Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
•Zazpívat písničku, říci básničku
•Poznat barvy
•Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
•Poznat základní geometrické tvary
•Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
•Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
•Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
•Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip
 Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti se zápisem:

1) Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?
O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

2) Co bude po zápise následovat?
Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

3) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když uvažujeme o odkladu?
Ano. O odložení povinné školní docházky nelze rozhodnout bez vaší žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. Také můžete využít zkušeností učitelek u zápisu, které jsou schopny vám poradit na základě pohovoru s dítětem, zda by odklad doporučily.

4) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když mělo povinnou školní docházku odloženou a loni jsme u zápisu byli?
Ano. Je nutné opětovně posoudit školní zralost dítěte a případně doplnit či opravit žádost o přijetí.

5) Jaké dokumenty musím předložit, pokud chci žádat o odložení povinné školní docházky?
Všechny náležitosti jsou uvedeny v dokumentu Podmínky odkladu. Obecně potřebujete podat Žádost o odklad, vyjádření Pedagogicko psychologické poradny (Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

6) Kolik bude na vaší škole prvních tříd a kdo je bude vyučovat?
Ve školním roce 2021/2022 otevřeme 3 třídy pro 75 žáků.  Odpověď na druhou část otázky dostanete při první třídní schůzce rodičů prvňáčků 21. června 2021.

7) Přijímáte žáky mimo  Rudnou?
Ne. V tomto roce máme již vyčerpanou celkovou kapacitu školy a proto nemůžeme přjímat děti z jiných obcí. Výjimkou jsou děti, které mají ve škole sourozence, ale i zde je možné, že nepřijmeme všechny děti. Pokud bude žádostí více než je povolená kapacita budeme mezi zájemci z této kategorie žadatelů losovat. Zájemci o školní docházku v Rudné mohou využít nabídky Základní školy 5. května v Rudné Hořelici, která od školního roku 2016/2017 otevřela standardní  první třídy a postupně otevře kompletní první stupeň základní školy. Žáci této školy budou mít zajištěn přestup do 6. ročníku do naší základní školy.

8) Mohu se k zápisu dostavit s dítětem mladším šesti let?
Ano. Podle školského zákona mohou být přijímány děti mladší šesti let, které dosáhnou tohoto věku do 31. 12. 2021. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Toto vyjádření nemusíte mít  u zápisu, vyšetření se provádí zpravidla v závěru školního roku nebo o prázdninách, aby se objektivně posoudila školní zralost dítěte před nástupem do školy. Tyto děti přijímáme pokud zůstane volná kapacita.

9) Mohu se k zápisu dostavit v jiný den, než je určeno? V současné době jsme na horách, dovolené, dítě je nemocné...
Ano. Termín si můžete telefonicky dohodnout s vedením školy, tel. 311 670 464. Pro nás je potom nejvýhodnější doba dopoledne mezi 7,30 - 8,15 nebo odpoledne po 13. hodině.

 

print Formát pro tisk