Dnešní datum: 24. 05. 2019, 21. týden roku
Kategorie: Aktuality

Školská rada - informace k volbě nových členů

V úterý 13.11. a ve středu 14.11. obdrží všichni žáci informace pro rodiče týkající se volby a nominace nových členů do školské rady. Zájemce o práci v radě prosím o zaslání nominačního lístku do 23. 11. 2018. Podrobnosti najdete níže v textu.

Vážení rodiče,
dovoluji si obrátit se na vás tímto dopisem a sdělit vám některé informace týkající se školské rady a jiných školních záležitostí.


Školská rada – školské radě skončilo tříleté  funkční období. Rada pracovala v tomto složení: pan Kovács, paní Kratochvílová (zástupci města), paní Musilová, pan Talaš (zástupci rodičů), paní Pešková, paní Slepičková (zástupci pedagogů). Všem jmenovaným děkuji za práci, kterou v radě odvedli.

Nyní několik informací o složení a pravomocech rady. Naše rada má 6 členů. O pravomocech školské rady se hovoří v  § 167 a  § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dva členové rady jsou voleni z řad rodičů.

Proto vás vyzývám, abyste v případě zájmu o práci ve školské radě vyplnili obratem přiložený NOMINAČNÍ LÍSTEK a prostřednictvím dětí jej předali na sekretariát ředitele školy nebo zaslali e-mailem na adresu reditel@zsrudna.cz nejpozději do 23. 11. 2018.

Vlastní volbu provedeme korespondenčním způsobem. Prostřednictvím vašich dětí obdrží každá rodina dva  volební lístky se jmény kandidátů. Pokud budou více jak dva kandidáti, vyberete pro vás přijatelné uchazeče a označíte je. Tyto lístky potom vy nebo vaše děti vložíte do hlasovacích  uren, které budou umístěny ve škole. Tato volba se uskuteční v průběhu informačního dne 4. prosince 2018. Volební komise vyhodnotí hlasování a dne 5. prosince 2018 zveřejní výsledky na internetových stránkách školy a na vývěskách v budově školy.

Zástupci z řad pedagogů paní Bařinová a Wallenfelsová byli zvoleni na pedagogické radě 6. listopadu 2018. Zástupce za Město Rudná jmenuje zřizovatel.

 Kompetence školské rady viz § 168  Školského zákona

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Provoz školní družiny – z organizačních důvodů, které souvisí  především s umožněním nerušené výchovné činnosti a vycházek dětí, jsem rozhodl o omezení vyzvedávání dětí mezi 14. a 15. hodinou. V závažných případech (např. návštěva lékaře apod.) lze dítě vyzvednout i v této době. Rodič si ovšem musí dojít na místo, kde zrovna probíhá činnost školní družiny. Poté co dítě přebere do své péče, se vrátí do školy hlavním vchodem. V šatně si vyzvedne věci dítěte a odchází ze školní budovy. V tuto dobu již škola neodpovídá za bezpečnost dítěte. Místo pobytu dětí mimo školní budovu zjistí rodič na nástěnce u vchodu do školní družiny.

 

Přístavba školy – výstavba je v plném proudu. Podle harmonogramu má být první část přístavby – šatna, jídelna, kuchyně a sportovní hala hotova v květnu 2019.  Zatím probíhá většina stavebních činností mimo stávající školní budovu. Po novém roce a na jaře budou některé z prací probíhat za běžného provozu i na chodbě v přízemí – instalace sítí (topení a rozvody vody). Bourací práce - propojení přístavby a stávající budovy bude probíhat vždy mimo vyučování.  
Podle předběžné dohody dojde k uzavření objektu šaten a jídelny v červnu 2019. V této době bude tato část vyklizena a zahájeno její bourání. To zcela jistě přinese změny v organizaci vstupu do budovy a také vyučování. O změnách budete včas informováni. Zatím neuvažujeme  o žádném omezení výuky či vyhlašování ředitelských dnů. Školní rok by podle plánu  měl skončit v pátek 28. června 2019. Druhá etapa by měla být ukončena na jaře roku 2020. Obsahuje osm kmenových učeben, hudebnu, tři speciální učebny,  sborovnu a další nezbytné zázemí pro chod školy.   

Organizace školního roku 2019/2020 – i v tomto školním roce se budeme ještě pohybovat v provizoriu. Do prvního ročníku by opět mělo nastoupit cca 80 dětí a v šestém ročníku budou čtyři třídy (z  9. ročníku odchází třídy tři). Proto budeme některé z nových prostor využívat pro výuku, konkrétně klubovnu a ředitelnu s kanceláří.  Ve školním roce 2020/2021 bychom již měli opět učit ve standardních prostorech.


Všem zájemcům o práci ve školské radě předem děkuji.    
 

 S pozdravem


V Rudné 12. 11. 2018                        Pavel Kasal,      
                                                           ředitel školy v. r. 

NOMINAČNÍ LÍSTEK – ŠKOLSKÁ RADA

      

              Mám zájem pracovat ve školské radě při ZŠ Rudná. Souhlasím se zveřejněním mé kandidatury prostřednictvím korespondenční volby.

 

 

              _____________________________________________       dítě/děti ve třídě____________

                                             jméno a příjmení

 

              _________________                  _________________

                           datum                                        podpis

 

 

 

print Formát pro tisk