Dnešní datum: 23. 02. 2019, 08. týden roku
Kategorie: 2010/11 archiv

Florbalové soustředění Plzeň 2011 - pokyny a informace

Florbalové soustředění Plzeň

Den odjezdu : pondělí 22. srpna 2011
Odjezd:  ze Zličína autobusem Student agency v dopoledních hodinách
Návrat:  pátek 26. srpna 2011

Kdo chce, může se dopravit na soustředění či ze soustředění sám, prosím sdělte nám tuto informaci nejpozději do 30. června 2011 z důvodu zakoupení lístků na autobus.

Děkujeme.

Ubytování : zajištěno v blízkosti haly na rozdíl od minulého roku již nebudeme chodit kilometry do haly

Doprovod :
Martin Blažek   775 989 918
Martin Tuček   774 598 859
Pavel Kasal     602 885 790

Pokud máte nějaké otázky, nebojte se nás kontaktovat. Můžete použít i e-mail treneri.rudna@seznam.cz

Povinné a doporučené věci s sebou :
florbalka, míček, sálová sportovní obuv (ne cvičky a jim podobné obutí), brankáři si vezmou svou výstroj, kdo nemá vlastní, bude mu zapůjčená školní, venkovní sportovní obuv,  přezutí do ubytovny, sportovní oblečení - šortky, tepláky, trička, mikiny, počet doporučujeme dobře zvážit, předpokládáme, že denně se účastníci 3x zapotí tak by bylo vhodné mít na každý trénink suché oblečení; pyžamo, láhev na pití, švihadlo, plavky, ručník, hygienické pomůcky, spodní prádlo, batůžek, čepici proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém,  provázek, kapesné dle vašeho uvážení, bude možnost zakoupit si různé potraviny a nápoje na tréninky a na pokoj dle chuti v místních obchodech. Zdravotní průkaz pojištěnce, místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte - uloženo v podepsané obálce nebo plastikové taštičce.

Uvedený seznam věcí je orientační, další věci dejte vašemu dítěti dle uvážení.

V ceně soustředění je zahrnuta strava 3x denně, florbalová hala 2x denně, doprava, doprovodný program. 

Každý účastník si za své věci zodpovídá sám, takže dobře zvažte, co účastníkům zabalíte.
Doporučujeme nebrat cenné věci . 


Žádáme ty, kteří  zatím nemají soustředění zaplaceno,
aby doplatek uhradili nejpozději do pátku 17. 6.2011.


Místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlašuji, že
-  souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95Sb. o ochraně osobních údajů.

- beru na vědomí, že při vážném onemocnění, závažném porušení tréninkové morálky nebo porušení zásad, se kterými bude hned po příjezdu seznámen, bude bez náhrady vyloučen ze soustředění, v tomto případě zajistíme jeho odvoz domů na naše náklady.

-  jsem nezatajil žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na soustředění (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes...)

-   uvádím seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání:

...................................................................................................

................................................................................................

Alergie na:.......................................................................................

-    beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání soustředění na vybavení ubytovacího zařízení, popřípadě sportovní haly. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu soustředění:

Otec nebo matka : ..............................           .................................
                                         
Telefon do zaměstnání                     Telefon po zaměstnání


Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ................................................

nar. ............................ bytem   .........................................................

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.

Není mi též známo, že by během posledních 14 dnů přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se soustředění ve sportovním areálu v Plzni v termínu  22. 8 2010 do 26. 8. 2011. Jeho zdravotní stav je natolik způsobilý, že jej neohrožuje na jeho zdraví.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

V............................    dne ...............................
                        

....................................
podpis zákonných zástupců 

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem

 
 

Jméno a příjmení účastníka .......................................................................


Dítě je plavec - neplavec*

Bez problémů uplave ........... metrů.

Souhlasím  s návštěvou aquaparku       ANO - NE*


.................................................
             Podpis zákonného zástupce

* nehodící se škrtněte

 Pokud vaše dítě onemocní nebo se z jiných závažných důvodů nebude moci soustředění zúčastnit, informujte prosím neprodleně trenéry.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.